Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

20 g/ha

Posle nicanja, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova

*OVP – merkantilni kukuruz

14 dana – silažni kukuruz

Pšenica Od faze 3 lista do kraja bokorenja

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja PEAK® 75 WG:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

  • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
  • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
  • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
  • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
  • Tatula obična (Datura stramonium)
  • Kamilica (Matricaria chamomilla)
  • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
  • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • Obična boca (Xanthium strumarium)

Posebne napomene:
Ukoliko dođe do preoravanja ili preveremnog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati samo kukuruz i pšenica. U slučaju ekstremno sušnih godina, sa količinom padavina manjom od 500 mm, i u slučaju veće primenjene doze ili preklapanja redova tokom primene ne sme se sejati šećerna repa, suncokret i povrće u narednoj godini. Nikada ne koristiti preparat bez dodatka okvašivača.

Mogućnost mešanja:
U uslovima veće zakorovljenosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa herbicidima na bazi dikambe (BANVEL® 480 S). Može se mešati sa preparatima na bazi sulfonilurea radi suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kao što je sirak iz rizoma. Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.