Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz

1,4 – 1,5

Po setvi, a pre nicanja (pre-em)

DELOVANJE:

selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi Hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom.

SPEKTAR DELOVANJA
dobro suzbija uskolisne jednogodišnje korovske vrste: proso korovsko (
Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i širokolisne korovske vrste kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).
PREPORUKE I NAPOMENE:
može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi 
Terbutilazina, Fluroihloridona, Linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode iznosi 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2