NAČIN DELOVANJA:
Prva od dve aktivne materije preparata Luna Max – fluopiram, deluje kao inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI), čime sprečava proces disanja u ćelijama gljive i sa uspehom suzbija bolest na samom početku infekcije. Spiroksamin je druga aktivna materija ovog fungicida i odlikuje se protektivnim i kurativnim delovanjem koje se ogleda u zaustavljanju stvaranja ergosterola čime se sprečava dalji porast gljive – izduživanje hifa i rast micelijuma.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Luna Max koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze, tokom vegetacije kada se ostvare uslovi za pojavu infekcije (faze 53-73 VVSN skale). Količina primene je 1 l/ha (10 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, na razmaku od 10 dana između tretmana.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
35 dana u vinovoj lozi.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.
NAPOMENE:
prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera, izvorišta vodosnabdevanja), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

– kod primene u vinovoj     lozi:

a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Max primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi fluopikolida; b) ukoliko se Luna Max koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.