Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0.02 %

7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira smotavca feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica U vreme leta leptira i formiranja prvih mina

ŠLJIVA

0,03 %

Na početku piljenja prvih gusenica smotavca

BRESKVA

0,02 % 0,04 %

U vreme maksimalnog leta leptira smotavca i moljca ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima

KRUŠKA

0,3-0,5

Na početku piljenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica

OSTALE VOĆNE VRSTE

0.02-0.025 %

U vreme pojave pokretnih formi na letorastima

VINOVA LOZA

0,02-0,03 %

Na početku formiranja zaperaka (I generacija) i pre ubušivanja gusenica grozdovog smotavca u bobice (II i III generacija)

ŠEĆERNA REPA

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica Posle pojave imaga buvača

ULJANA REPICA

0,2-0,25

Pre cvetanja u vreme pojave imaga lisne ose

ULJANA REPICA

0,25

Na početku cvetanja, pre pojave larvi rilaša i sjajnika

DUVAN

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica

DUVAN

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica

DUVAN

0,6

Na početku pojave imaga tripsa

STRNA ŽITA

0,2-0,3

U vreme pojave larvi III stupnja žitne pijavice Pri masovnom piljenju larvi stenice

KROMPIR

0,2-0,25

U vreme masovnog piljenja larvi zlatice Na početku formiranja prvih kolonija vaši

KUPUS

0,3-0,4

Od rasada do zavijanja glavica Na početku formiranja prvih kolonija vaši U vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja larvi V stupnja kupusara i sovica

STAKLENCI

0,4-0,6

Kada se primete prva imaga bele mušice i minera

LISTOPADNE ŠUMSKE SASTOJINE

0,25 uz dodatak 2,7 l/ha nafte (D1), zamagljivanjem iz vazduhoplova

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE

0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE

0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi neonikotinoida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju štetnih vrsta: jabukin smotavac (
Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

PREPORUKE I NAPOMENE:
ispoljava i repelentna svojstva. Suzbija i insekte značajne u javnom zdravstvu. Ne meša se sa alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GROM”

Your email address will not be published. Required fields are marked