Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0.02 %

7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira smotavca feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica U vreme leta leptira i formiranja prvih mina

ŠLJIVA

0,03 %

Na početku piljenja prvih gusenica smotavca

BRESKVA

0,02 % 0,04 %

U vreme maksimalnog leta leptira smotavca i moljca ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima

KRUŠKA

0,3-0,5

Na početku piljenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica

OSTALE VOĆNE VRSTE

0.02-0.025 %

U vreme pojave pokretnih formi na letorastima

VINOVA LOZA

0,02-0,03 %

Na početku formiranja zaperaka (I generacija) i pre ubušivanja gusenica grozdovog smotavca u bobice (II i III generacija)

ŠEĆERNA REPA

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica Posle pojave imaga buvača

ULJANA REPICA

0,2-0,25

Pre cvetanja u vreme pojave imaga lisne ose

ULJANA REPICA

0,25

Na početku cvetanja, pre pojave larvi rilaša i sjajnika

DUVAN

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica

DUVAN

0,2-0,3

Pri pojavi larvi IV stupnja sovica

DUVAN

0,6

Na početku pojave imaga tripsa

STRNA ŽITA

0,2-0,3

U vreme pojave larvi III stupnja žitne pijavice Pri masovnom piljenju larvi stenice

KROMPIR

0,2-0,25

U vreme masovnog piljenja larvi zlatice Na početku formiranja prvih kolonija vaši

KUPUS

0,3-0,4

Od rasada do zavijanja glavica Na početku formiranja prvih kolonija vaši U vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja larvi V stupnja kupusara i sovica

STAKLENCI

0,4-0,6

Kada se primete prva imaga bele mušice i minera

LISTOPADNE ŠUMSKE SASTOJINE

0,25 uz dodatak 2,7 l/ha nafte (D1), zamagljivanjem iz vazduhoplova

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE

0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE

0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem

Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi neonikotinoida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju štetnih vrsta: jabukin smotavac (
Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

PREPORUKE I NAPOMENE:
ispoljava i repelentna svojstva. Suzbija i insekte značajne u javnom zdravstvu. Ne meša se sa alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.