Način delovanja
Preporučujemo upotrebu preparata Forum® Star u takozvanom blok tretmanu (dva puta uzastopno) u razmacima od 10 – 12 dana, kada je nalveća opasnost od plamenjače i kada je vinograd najosetljiviji na bolest, a to je od početka cvetanja do faze zatvaranja grozda. U toj razvojnoj fazi najbolje dolazi do izražaja vrhunsko delovanje preparata Forum® Star protiv plamenjače. U suzbijanju pepelnice kao partnera preparata Forum® Star preporučujemo fungicid CollisQll u količini od 0,4 I/ha. Upotrebom kombinacije ova dva fungicida postižemo zaštitu vinograda od dve najvažnije bolesti vinograda (plamenjače i pepelnice) i dodatno smanjujemo zarazu sivom plesni.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos), bordovskom čorbom, alkalnim preparatima i preparatima u obliku EC formulacija