DUAL GOLD 960 EC

HERBICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (EC)

Zlatan izbor!

DUAL® GOLD 960 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.

Način delovanja:
DUAL® Gold 960 EC 
je selektivni herbicid na bazi aktivne materije S-metolahlor iz hemijske grupe hloracetamida. Inhibira ćelijsku deobu i proces sinteze masnih kiselina čime se zaustavlja razvoj korova u ranoj fazi. Po svojim osobinama ubraja se među aktivne materije sa najdužim rezidualnim delovanjem u zemljištu. Nakon aplikacije korovi ga, tokom klijanja i nicanja, usvajaju predominanto hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje ksilemom je vrlo ograničeno. Kao i kod svih drugih zemljišnih herbicida koji se usvajaju korenom, za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5%

humusa)

1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima

(>5% humusa)

Posle setve a pre nicanja useva i korova ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja

*OVP – merkantilni kukuruz

70 dana – silažni kukuruz

Soja

*OVP

Šećerna repa

*OVP

Suncokret 1 l/ha na humoznim zemljištima (3-5%)

1,2 l/ha na izrazito humuznim zemljištima

(>5% humusa)

*OVP

Sirak za zrno i sirak metlaš 1,5 l/ha i to samo u slučaju da je seme sirka prethodno tretirano preparatom Concep III 960 EC

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Manje količine preparata primenjuju se na lakim zemljištima sa nižim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima.

Spektar delovanja DUAL® Gold 960 EC:

Jednogodišnji travni korovi:

 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
 • Muhar veliki (Setaria glauca)
 • Svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
 • Klasača (Bromus mollis)
 • Ježevica obična (Cynodon dactylon)

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Tušt (Portulaca oleracea)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Posunac (Heliotropium europaeum)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Obična boca (Xanthium strumarium)

Posebne napomene:
Kod zemljišnih herbicida nivo efikasnosti u suzbijanju korova je u direktnoj zavisnosti od količine padavina nakon aplikacije. DUAL® GOLD 960 EC je izuzetno perzistentan u zemljištu i ispoljava visoku efikasnost i u uslovima manje količine padavina. Odlikuje se izuzetnom selektivnošću bez obzira na uslove u kojima se primenjuje. Na šećernu repu može delovati zastojem u porastu, ako odmah nakon tretiranja nastupi hladno ili previše vlažno ili izrazito suvo vreme.

Mogućnost mešanja: U usevu kukuruza i suncokreta može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina. U usevu soje, u cilju proširenja delovanja na širokolisne korove, može se mešati sa herbicidom Eclipse® (metribuzin)