Način delovanja
Cleranda® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid , kontaktnog i rezidulnog delovanja. Primenjuje se folijarno, uređajima za tretiranje sa zemlje.

Mogućnost mešanja
Do sada nisu zapaženi bilo kakvi problemi u kompatibilnosti preparata Cleranda + Dash sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Pre svakog novog mešanja, uvek treba napraviti test sa nekim manjim količinama sredstava koja se žele pomešati.

Jara repica
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni korovi 1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine