Način delovanja
Visoka efikasnost na širokolisne korove, uključujući i one najotpornije poput prilepače (Gallium aparinae). Istovremeno je odličan na divlji mak ili bulku (Papaver rhoes), što ga odmah izdvaja od ostalih herbicida na tržištu. U poslednjih nekoliko godina mišjakinja (Stellaria media) i mrtva kopriva, (Lamium spp.), kao zimski korovi, su veliki problemi u rano proleće i često znaju da „guše“ pšenicu, a Biathlon® 4D ih odlično suzbija.

Naravno, na ostale širokolisne korove odlično deluje, što samo upotpunjava njegovu upotrebljivost. Dobra strana je i ta da dobro deluje na korove koji su veliki i prerasli optimalno vreme za tretman i to bez retrovegetacije – obnavljanja rasta korova, što je čest slučaj na našim njivama.

Biathlon® 4D se primenjuje sa zemlje, folijarno, traktorskim i leđnim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja
Biathlon® 4D ima veliku mogućnost mešanja sa fungicidima, posebno iz grupe triazola, sa herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova u pšenici (divlji ovas), sa insekticidima iz grupe sintetskih piretroida, sa regulatorima rasta i sa tečnim đubrivima.

Ozima pšenica
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 40-50g/ha Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova. jednom u toku godine

Ozimi ječam
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara, a korovi u fazi 2-6 listova. jednom u toku godine