Biljna vrsta Spektar delovanja Količina primene Vreme primene Karenca
Pšenica, ječam Divlji ovas (Avena fatua) 0,6-1,2 l/ha Kada su pšenica i ječam u fazi od dva lista pa do pojave zastavičara, odnosno kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do prvog kolenca *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Tretman sa AXIAL® 050 EC osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih travnih korova – muharika (Setaria spp.), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti).
Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom dozom AXIAL® 050 EC ili eventualno da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu.

Mogućnost mešanja:
AXIAL® 050 EC se ne sme mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida na bazi pinoksadena.