• Predstavnik NOVE generacije Syngenta  Artesian hibrida
  • Poseduje odličan agronomski paket i  adaptabilnost na različite uslove gajenja
  • Hibrid vrhunskog potencijala za prinos
  • Formira dobro ukorenjene, jake biljke  impresivne strukture sa čvrstim stablom  optimalne visine i visoke tolerantnosti na  najznačajnije bolesti i poleganje
  • Formira veliku lisnu masu, sa uspravnim i  dugačkim listovima uz odličan „Stay green“
  • Optimalno korišćenje vode tokom celokupne  vegetacije uz ranije cvetanje obezbeđuje  stabilnost i prinos
  • Formira duge klipove sa krupnim pravilnim  zrnom, velike apsolutne mase i optimalnim  randmanom
  • Poseduje odličnu osobinu „kompenzacije“, t.j. u slučaju ređeg sklopa formiraće  nešto krupnije klipove i u određenoj meri „kompenzovati“ nedostatak sklopa i osigurati  prinos
  • Odličan nivo tolerantnosti na najznačajnije  bolesti klipa i zrna obezbeđuje sigurnost za  skladištenje, trgovinu ali i ishranu stoke

Optimalni sklop 65 – 75,000 biljaka/ha.
Razmak u redu 19 – 22 cm.