Način delovanja
* Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora.

* Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Mogućnost mešanja
Nije dozvoljeno mešanje sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora. Ne preporučuje se mešanje sa kontaktnim herbcidima

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OPUS TEAM”

Your email address will not be published. Required fields are marked