Način delovanja
* Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora.

* Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Mogućnost mešanja
Nije dozvoljeno mešanje sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora. Ne preporučuje se mešanje sa kontaktnim herbcidima