SREDNJE – KASNI HIBRID KUKURUZA POSLEDNJE GENERACIJE. KRUPAN KLIP OSIGURAVA VISOK I STABILAN PRINOS. STABLO JE SREDNJE VISINE (oko 290 cm) SA NIŽIM KLIPOM (oko 100 cm).

  • Klip je cilindričanog oblika, formira i do 20 redova zrna. Često je dužine i preko 25 – 26 cm. Karakteristično za ovaj hibrid  je da odlično završava klip koji je zdrav i sa pravilnim redovima zrna. Zrno je žuti zuban, krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna. Kočanka je tanka.
  • Stablo je otporno na poleganje i lom. Vrlo je čvrsto i elastično. Dubok korenov sistem mu omogućuje poboljšanu otporanost na poleganje u korenu. U zoni aktivnih listova posle oprašivanja (iznad klipa) ovaj hibrid ima 5-7 listova, što mu osigurava izuzetnu rodnost.
  • U jesen ga karakteriše vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna, pa je po ovoj osobini jedan od najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Malo hibrida iz ove FAO grupe zrenja može da mu parira po ovoj osobini. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, ali i za berbu beračem i čuvanje u košu. Troškovi za veštačko dosušivanje su kod ovog hibrida minimalni.
  • Tolerantnost na sušu i na različite ekonomski važne bolesti je kod ovog hibrida izražena.
  • Povoljno reaguje na optimalne i ravnomerne doze đubriva i intezivnu agrotehniku. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju ovaj hibrid će Vam vratiti vrhunskim prinosom. U uslovima navodnjavanja mu nema premca. Adaptibilan hibrid, pa je preporuka da se gaji na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže uravničarskim predelima i u rečnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.