SREDNJE – KASNI HIBRID KUKURUZA POSLEDNJE GENERACIJE. KRUPAN KLIP OSIGURAVA VISOK I STABILAN PRINOS. STABLO JE SREDNJE VISINE (oko 290 cm) SA NIŽIM KLIPOM (oko 100 cm).

  • Klip je cilindričanog oblika, formira i do 20 redova zrna. Često je dužine i preko 25 – 26 cm. Karakteristično za ovaj hibrid  je da odlično završava klip koji je zdrav i sa pravilnim redovima zrna. Zrno je žuti zuban, krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna. Kočanka je tanka.
  • Stablo je otporno na poleganje i lom. Vrlo je čvrsto i elastično. Dubok korenov sistem mu omogućuje poboljšanu otporanost na poleganje u korenu. U zoni aktivnih listova posle oprašivanja (iznad klipa) ovaj hibrid ima 5-7 listova, što mu osigurava izuzetnu rodnost.
  • U jesen ga karakteriše vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna, pa je po ovoj osobini jedan od najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Malo hibrida iz ove FAO grupe zrenja može da mu parira po ovoj osobini. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, ali i za berbu beračem i čuvanje u košu. Troškovi za veštačko dosušivanje su kod ovog hibrida minimalni.
  • Tolerantnost na sušu i na različite ekonomski važne bolesti je kod ovog hibrida izražena.
  • Povoljno reaguje na optimalne i ravnomerne doze đubriva i intezivnu agrotehniku. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju ovaj hibrid će Vam vratiti vrhunskim prinosom. U uslovima navodnjavanja mu nema premca. Adaptibilan hibrid, pa je preporuka da se gaji na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže uravničarskim predelima i u rečnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MURO FAO 550”

Your email address will not be published. Required fields are marked