FORCE 20 CS

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Inkapsularna suspenzija (CS)

Force 20 CS – Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) i kukuruzne zlatice, tretiranjem semena kukuruza i šećerne repe
Osigurajte najbolji start! Iskoristite snagu insekticida!

Primena
Force 20 CS je insekticid s kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem za tretiranje semena kukuruza. Na semenu kukuruza, u cilju suzbijanja larvi skočibuba (žičara), kao što su vrste Agriotes sputator, A.obscurus i A. lineatus.
Primenjuje se u količini od 50 ml na setvenoj jedinici (50 000 semena), što je jednako količini od 400 ml na 100 kg semena, ako je težina 1.000 semenki kukuruza jednaka 250 grama. Na jedno seme kukuruza treba da dospe 0,2 mg aktivne substance, pa prilikom određivanja potrebne količine sredstva za tertiranje obavezno uzeti u obzir krupnoću, odnosno veličinu semena.
Način delovanja:
Force 20 CS deluje kontaktno, utrobno i inhalaciono na širok spektar štetočina u zemljištu. Rastvorljivost u vodi je veoma mala, pa nema ispiranja preparata u dublje slojeve, već se preparat zadržava u zoni semena obezbeđujući dugotrajnu zaštitu.
Teflutrin je jedina akivna materija iz grupe piretroida, koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina. Postojano i dugotrajno delovanje, potpuna selektivnost za sve useve i širok spektar delovanja čine ga dobrim izborom za pouzdanu zaštitu semena i mladih biljaka.
Preporuka za primenu:
Tretirano seme ne koristiti za ishranu ljudi, riba, ptica i drugih domaćih ili divljih životinja. Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
Ovo je proizvod koji je namenjen samo za profesionalne korisnike, odnosno registrovane doradne centre za tretiranje semena, u kojima je jedino moguća primena ovog sredstva za tretiranje semena. U njima se moraju koristiti najbolje raspoložive tehnike tretiranja u cilju sprečavanja oslobađanja prašine tokom skladištenja, prevoza i primene.
Ovo sredstvo se primenjuje u posebnim uređajima za tretiranje semene u centrima za doradu semena.
Preparat se nanosi na seme pomoću aplikatora ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za tretiranje čime se obezbeđuje ravnomerna pokrivenost semena. Prilikom rukovanja ovim sredstvom obezbediti dobru ventilaciju prostorije. Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, pre setve neophodno je proveriti njegovu klijavost.

Категорије: ,

Опис

usev količina primene Target
Kukuruz 400 ml/100 kg Žičnjaci, kukurzna zlatica
Šećerna repa 60 ml/SU Žičnjaci