Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Šećerna repa Larve skočibuba – žičari (Elateridae)

5 kg/ha

Istovremeno sa setvom, kada je pregledom zemljišta utvrđeno jedan ili više žičara po m²

*OVP

Suncokret Larve skočibuba – žičari (Elateridae)

5-10 kg/ha

*OVP

Kukuruz Larve skočibuba – žičari (Elateridae)

5-10 kg/ha

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene: Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljišta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primene. FORCE® 1.5 G se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom useva. Može se koristiti jedino direktnom primenom granula u uređajima, depozitorima za primenu granulisanih insekticida zajedno sa setvom. Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja: Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje FORCE® 1.5 G sa drugim preparatima za vreme primene.