VRHUNSKA STRESSAFE (STS)® GENETIKA NAJNOVIJE GENERACIJE ZA SVE ONE KOJI SE BAVE INTENZIVNOM PROIZVODNJOM I OČEKUJU REKORDNE PRINOSE SA NISKOM VLAGOMSREDNJE-RANI HIBRID KUKURUZA SA VISOKIM I STABILNIM PRINOSOM. NISKO STABLO (oko 250 cm), SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 70 cm).

  • Zrno je kvalitetno, tipu žutog zubana, vrlo duboko, krupno i teško. Na klipu dužine do 22 cm,  formira se oko 18 redova zrna. Klip je cilindričan, zdrav, završava do kraja i ima odličan randman (povoljan odnos zrna i kočanke). Komušina obuhvata klip tokom cele vegetacije.  
  • Stablo je savitljivo i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok i razgranat korenov sistem doprinosi povećanoj otpornosti na poleganje u korenu i povećanoj tolerantnosti na stresne i sušne uslove. STRESSAFE (STS)® pristup u selekciji je primenjen u stvaranju ovog hibrida.
  • Karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna u jesen. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštačko dosušivanje.
  • Tolerantan na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Adaptibilan hibrid pa se zbog toga može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska područija gde daje odlične prinose.  
  • Zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti izuzetno dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Ako ste spremni da uložite više u proizvodnju, vratiće vam superiornim prinosom. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. 
  • Preporučena gustina setve: 76 000 biljaka/hektaru (na 18.5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 68 000.