Način delovanja
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta vode). Brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s. Utrošak vode je 50-100 l/ha.

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa kontaktnim herbicidima kao što su dinoseb i cijanazin, kao ni sa fungicidima na bazi karbendazima.

Jara pšenica
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Smanjenje visine stabla i povećanje otpornosti useva na poleganje 1 – 2 l/ha Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (BBCH 21-32) Jednom na istoj površini u toku godine.