Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PRAZNI OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE

60 ml/100 m2 (u 10 l vode na 100 m²)

Pre unošenja zrnaste robe

STRNA ŽITA (merkantilno i semensko)

20 ml/ toni (u 1 l vode po toni)

Po unošenju zrnaste robe i tokom skladištenja

DELOVANJE:

Ambarin je insekticid na bazi Cipermetrina koji pripada grupi Piretroida. Deluje na nervni sistem insekta prouzrokujući poremećaj u protoku nervnih impulsa jer remeti protok
Na+ jona kroz nervnu membranu.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • a – tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) – žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta(Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela)

  • b – tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam,raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca(Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera).

PREPORUKE I NAPOMENE:

trajnost (perzistentnost) delovanja preparata u skladištima je 60 dana, a trajnost (rezidualnost) delovanja preparata u tretiranoj pšenici u zrnu je 180 dana. Preparat se primenjuje pomoću ručne prskalice niskog pritiska, atomizerima i uređajima za primenu tečnih formulacija insekticida u skladišnim objektima uz utrošak 10 litara vode/100m2 za tretiranje objekata i pomoću uređaja za tretiranje semena uz utrošak 1litra vode na 1 tonu robe (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob). Preparat se ne sme mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola. Pri radu nositi odgovarajuću odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči i lice. Tokom rada ne sme se jesti, piti i pušiti. Posle rada, ruke i lice oprati hladnom vodom i sapunom. Zbog ukrštene rezistentnosti, ne primenjivati preparat alternativno sa preparatima na bazi piretroida.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AMBARIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked