Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PRAZNI OBJEKTI ZA SKLADIŠTENJE

60 ml/100 m2 (u 10 l vode na 100 m²)

Pre unošenja zrnaste robe

STRNA ŽITA (merkantilno i semensko)

20 ml/ toni (u 1 l vode po toni)

Po unošenju zrnaste robe i tokom skladištenja

DELOVANJE:

Ambarin je insekticid na bazi Cipermetrina koji pripada grupi Piretroida. Deluje na nervni sistem insekta prouzrokujući poremećaj u protoku nervnih impulsa jer remeti protok
Na+ jona kroz nervnu membranu.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • a – tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) – žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta(Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela)

  • b – tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam,raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca(Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera).

PREPORUKE I NAPOMENE:

trajnost (perzistentnost) delovanja preparata u skladištima je 60 dana, a trajnost (rezidualnost) delovanja preparata u tretiranoj pšenici u zrnu je 180 dana. Preparat se primenjuje pomoću ručne prskalice niskog pritiska, atomizerima i uređajima za primenu tečnih formulacija insekticida u skladišnim objektima uz utrošak 10 litara vode/100m2 za tretiranje objekata i pomoću uređaja za tretiranje semena uz utrošak 1litra vode na 1 tonu robe (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob). Preparat se ne sme mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola. Pri radu nositi odgovarajuću odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči i lice. Tokom rada ne sme se jesti, piti i pušiti. Posle rada, ruke i lice oprati hladnom vodom i sapunom. Zbog ukrštene rezistentnosti, ne primenjivati preparat alternativno sa preparatima na bazi piretroida.