Super Start NP 10:35 +2% MgO + 5% S +2% Zn (10 40 ,10 45) je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše intezivan rast i razviće gajenih biljaka. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora (P) i prisustvu cinka (Zn), deluje intezivno na razviće korenovog sistema i bolje ukorenjavanje useva. Snažniji i dublji korenov sistem bolje koristi postojeće zalihe vode, ali i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta. Takve biljke tada imaju intezivniji nadzemni porast i prolaze kroz svoje faze rasta i razvića u optimalnim rokovima. Primenom Super Start-a obezbeđujemo biljkama neophodne količine lakopristupačnih hraniva u početnim fazama kada su osetljive na njihov nedostatak ili nepristupačnost. Deponovanjem hraniva u zoni semena osiguravamo intezivan i nesmetan porast gajenih useva pogotovu u nepovoljnim i stresnim uslovima spoljašne sredine osiguravajući povećanje i stabilnost prinosa.

Super Start omogućava gajenoj biljci da prevaziđe stresne uslove koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posledice na biljku i očekivani prinos. Ekonomski efekat Super Start đubriva je uočljiv već prve godine primene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

Super Start se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Preporučen način primene je unošenjem direktno u red sa semenom, a u odredjenim uslovima može se upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima.

 

Preporučena primena:
 • Kukuruz25 – 30 kg/ha
 • Uljana Repica25 – 40 kg/ha
 • Soja25 – 30 kg/ha
 • Suncokret25 – 30 kg/ha
 • Šećerna Repa30 – 35 kg/ha
 • Sitna Žita20 – 40 kg/ha
 • Povrće20 – 60 kg/ha
Razlozi za primenu:
 • Pospešuje i ubrzava početni rast mlade biljke
 • Pomaže biljkama da formiraju razvijen i moćan korenov sistem
 • Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine
 • Smanjuje negativne efekte patogena koji utiču na rast i razvoj biljaka
 • Visoka efikasnost iskorišćenja hraniva iz Super Starta u godini primene
 • Bolje iskorišćenje hraniva iz rezerve zemljišta
 • Bolje iskorišćenje rezerve vode iz zemljišta
 • Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih zemljišta na usvajanje hranljivih elemenata
 • Bržim početnim rastom, gajena biljka zasenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova na gajenu biljku
 • Povoljno utiče na dužinu nalivanja zrna
 • Povećava kvalitet proizvoda
 • Poboljšava skladišne osobine proizvoda