Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,25 (0,25 g na 100 m²)

Tretiranje tokom vegetacije (faza 13 – 81 BBCH skale) Preventivno, odnosno po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja

DELOVANJE: aktivna materija spada u grupu Amidi cinamične kiseline. Inhibira formiranje ćelijskih membrana kod Oomycetae.

SPEKTAR DELOVANJA
Prouzrokovač plamenjače vinove loze (plasmopara viticola)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Visoku efikasnost i zaštitu ostvaruje u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Dithane M45 u dozi od 1,5 kg/ha (15 g
na 100 m²). Kompatibilan je sa mankozebom, metiramom i uz proveru kompatibilnosti i preporuke proizvođača može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim đubrivima. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, tečnim formulacijama na bazi bakra, Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, a kod poslednjeg tretiranja vinove loze ni sa
sumporom jer se znatno produžava postojanost fungicida iz grupe ditiokarbamata (mankozeb…). Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene ftotoksičnosti. Tretiranje sa zemlje folijarno, prskanjem ili orošavanjem uz utrošak vode 600 do
1000 l/ha (6 ili 10 l na 100 m²). Treiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.